Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van de verkooppartner. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle zakelijke relaties tussen het bedrijf en de klanten in de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende versie. Onder klant wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een zakelijke relatie onderhoudt met de verkooppartner.

Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Toepasselijkheid

1.1    De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten (betaalde en gratis producten), die de verkooppartner levert.

1.2    Verkoop en levering vinden uitsluitend plaats conform de algemene voorwaarden van verkooppartners.

1.3    Strijdige of van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4    Een schriftelijk exemplaar kan worden opgevraagd bij de verkooppartner. 

2. Het sluiten van de overeenkomst

2.1    De weergave van de producten in de onlineshop vormt slechts een niet-bindend verzoek aan de klanten voor het plaatsen van een bestelling. Door een bestelling te plaatsen brengt de klant een bindend bod uit tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot de in de boodschappenmand opgenomen artikelen. De bestelling wordt onmiddellijk en automatisch via e-mail bevestigd. 

2.2    De klant is ertoe verplicht de bestelbevestiging te controleren op reken- en schrijffouten, en op eventuele verschillen tussen bestelling en bevestiging. Inconsistenties dienen direct en schriftelijk gemeld te worden. 

2.3    De taal van de bron overeenkomst is Duits.

3. Opslaan van de tekst van de overeenkomst

3.1    Deze algemene voorwaarden worden opgeslagen. Deze bestelgegevens worden elke klant afzonderlijk in tekstvorm toegestuurd. De algemene voorwaarden kunnen ook in de onlineshop worden opgevraagd en afgedrukt.

4. Herroepingsrecht

4.1    Consumenten hebben in principe een wettelijk herroepingsrecht. De juridische bepalingen ten aanzien van een eventueel herroepingsrecht zijn uitsluitend opgenomen in de instructies voor herroeping, die in het kader van de bestelprocedure door de klant kunnen worden opgevraagd. 

5. Prijzen en verzendkosten

5.1    De verkooppartner streeft er altijd naar de klanten zo goed mogelijk te informeren en voor te lichten over de aangeboden producten en diensten op de website. 

5.2    De prijzen die staan vermeld in de onlineshop op de dag van bestelling, zijn de geldende prijzen.

5.3    Alle prijzen zijn aangeduid in de nationale munteenheid van het betreffende land en zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief btw.

5.4    Verzending is gratis vanaf een bedrag van EURO 75,00 Bij een lager bedrag wordt EURO 6,50 in rekening gebracht voor verzendingskosten.

5.5    In het algemeen is de klant verplicht tot vooruitbetaling of betaling met een creditcard.

6. Levering

6.1    De goederen worden geleverd op het in de bestelling van de klant aangegeven bezorgadres, tenzij anders is overeengekomen met de klant.

6.2    Zodra de verkooppartner de bestelling en de bijbehorende orderbevestiging heeft ontvangen, is hij/zij verplicht de dienst zo snel mogelijk te leveren. De klant is contractueel verplicht de dienst af te nemen. 

6.3    Indien het artikel niet wordt geleverd, heeft de klant het recht de aankoop te annuleren, niet eerder dan vier weken na de overeengekomen termijn. Bij annulering vanwege niet-levering betaalt de verkooppartner de klant het reeds vooruitbetaalde bedrag terug.

6.4    De klant is ertoe verplicht ervoor zorg te dragen dat levering van de bestelde goederen op het aangegeven bezorgadres mogelijk is tijdens de gebruikelijke kantoor- en bezorgtijden.

6.5    De klant garandeert het volledige en juiste bezorgadres bij de bestelling te hebben vermeld. Mocht er sprake zijn van bijkomende kosten bij de bezorging in verband met foutieve bezorgadresgegevens, dan komen deze voor rekening van de klant.

6.6    In geval van vertraging van de levering wordt de klant per omgaande geïnformeerd. 

6.7    Transportschade en foutieve leveringen dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de zending te worden meegedeeld. Het product mag in dit geval niet worden gebruikt en moet worden geretourneerd. 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1    De goederen blijven eigendom van de verkooppartner tot de betaling volledig is voldaan.

7.2    De onder eigendomsvoorbehoud staande goederen mogen door de klant voorafgaand aan de volledige betaling van de gedekte vorderingen niet aan derden worden verpand, en evenmin ter dekking worden overgedragen. 

8. Garantie    

8.1    Indien de aangekochte goederen gebreken vertonen, dan gelden de wettelijke regelingen. Er is geen sprake van garantie bij schade die voortkomt uit ondeskundig(e) toepassing, dosering, gebruik, inbouw of behandeling van de aankoop; dit geldt eveneens voor slijtage.

8.2    De artikelen zijn niet bestemd voor gebruik voor diagnoses, voor het voorkomen of behandelen van ziektes of een andere fysiologische en/of psychische toestand. Indien klanten bepaalde ziektes hebben, onder medische behandeling zijn, zwanger zijn of borstvoeding geven, wordt geadviseerd een arts te raadplegen, voorafgaand aan het gebruik van de producten.

8.3    De verkooppartner staat niet in en is niet aansprakelijk voor een succesvol resultaat.

8.4    Indien wij na levering van een defect product, een product zonder gebreken leveren, dan kunnen wij van de klant verlangen het defecte product te retourneren.

9. Aansprakelijkheid

9.1    De verkooppartner verplicht zich tegenover de klant tot zorgvuldige levering van de diensten conform deze algemene voorwaarden en de overige bepalingen van de overeenkomst.    

9.2    Aansprakelijkheid van de verkooppartner is – ongeacht om welke rechtsgrond – uitgesloten. Voor zover de aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen. De aansprakelijkheidsbeperking, resp. de aansprakelijkheidsuitsluiting geldt echter niet, indien de oorzaak van de schade terug te voeren is op opzet en/of grove nalatigheid van de verkooppartner, de medewerkers, vertegenwoordigers of hulppersonen.